Revize plynu a plynových rozvodů

Domovní rozvody plynu, plynové spotřebiče a další zařízení vyžadují povinné revize v pravidelných intervalech. Zanedbáním revizí se vystavujete ohrožení vlastního života nebo majetku. První revize probíhá již při rekonstrukci nebo realizaci nových rozvodů plynů, další by měly následovat později. Revize nejčastěji odhalí korozi materiálů, mechanické poškození, nětěstnost domovního plynovodu, u spotřebičů zase často neodborné zásahy při jejich opravě, znečištění hořáků nebo vadná elektronika. Součástí revize je revizná zpráva, která zahrnuje informace o revizním technikovi, popis revidovaných zařízení, zjištěné závady a návrhy na ostranění, datum provedení revize, podpis technika.

Legislativa

Revize a kontroly plynových zařízení určuje zákon každému provozovateli odběrného plynového zařízení (např. plynové kotle, spotřebiče) a nese odpovědnost za škody způsobené provozem plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na provádění revizí a kontrol plynového zařízení

Jednou za rok se provádí kontrola plynového zařízení, náplňí kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje §3 vyhlášky č. 85/1978 Sb. Pravidelná kontrola bývá zpravidla nahrazena provozní revizí v roce jejího provedení. Kontrolu provádí pracovník pověřený provozovatelem plynového zařízení, který je proškolen k obsluze zařízení, ovládá bezpečnostní předpisy a požární řád. Výsledky o kontrole jsou zapsány do provozního deníku s identifikačními údaji provádějícího pracovníka, data a rozsahu kontroly, případných zjištěných závad a návrhů na jejich odstranění.

Druhy revizí a intervaly kontrol

Výchozí revize plynového odběrného zařízení

Výchozí revizi je nutné ji provést vždy při zřízení nového plynovodu, je podmínkou pro uzavření smlouvy o odběru plynu a osazení plynoměru plynárenským podnikem včetně zkoušky těsnosti a pevnosti (tzv. tlaková zkouška).

Provozní revize plynového odběrného zařízení

Provozní revize plynového odběrního zařízení je třeba provádět zpravidla každé 3 roky od hlavního uzávěru plynu – předávacího místa nebo od plynoměru v případě bytu)po připojené spotřebiče včetně.

Kontrola plynového odběrního zařízení

Kontrolu plynového odběrného zařízení je třeba provádět každý rok.

Zkouška těsnosti a pevnosti – tzv. tlaková zkouška

Zkouška těsnosti a pevnosti – tzv. tlaková zkouška – platnost zkoušky je max. 6 měsíců, dodržet tuto dobu je nutné např. pro plynárenský podnik před osazením plynoměru, se provádí:

 • Pokud délka nového plynoměru, nebo délka rekonstruované či prodlužované části přesáhne 3 m,
 • když provedení zásahu mělo vliv na těsnost plynovodu,
 • pokud byl plynovod bez plynu více než 6 měsíců, nebo po odebrání plynoměru,
 • v případě odůvodněného podezření na porušení těsnosti plynovodu – např. při provádění stavebních prací po požáru.

Zpráva o revizi plynového zařízení obsahuje následující údaje

 • název a sídlo organizace s přesným označením provozu, ve kterém byla revize provedena,
 • datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a evidenční číslo jeho osvědčení,
 • druh revize (provozní, výchozí),
 • označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení,
 • údaje o provedeném měření a vyzkoušení zařízení, včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů,
 • zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení,
 • návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků,
 • údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi, popřípadě při kontrole zařízení,
 • celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany,
 • podpis a otisk razítka revizního technika,
 • v případě, že revizi provedla oprávněná organizace, její název a číslo oprávnění.
 • Revizní technik plynových zařízení

  Revize smí provádět pouze revizní technik, který je prověřen k odborné způsobilosti v oblasti plynových zařízení, má patřičné osvědčení vydané inspektorátem (TIČR), ve kterém je vyznačen druh a rozsah způsobilosti. Revizní technik plynových zařízení získává druh osvědčení bez omezení (má tedy všechny skupiny) nebo může omezit požadovaný rozsah svého osvědčení pouze na některé plyny nebo zařízení.