Revize tlakových nádob

Revizi tlakových nádob provádíme ve spolupráci s firmou Vašesluby s.r.o., která má dlouholeté zkušenosti v oboru. Dbáme především na platné předpisy a normy České republiky pro zajištění maximální bezpečnosti tlakových zařízení. Zabýváme se výchozími, vnitřními i provozními revizemi tlakových nádob. Provádíme tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti a měření tloušťky stěn.

Co je tlaková nádoba

Podle požadavku Vyhlášky č. 18/1979 Sb. nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa.

Druhy revizí

Rozlištujeme výchozí, provozní a vnitřní revizi, samostatnou položkou je zkouška těsnosti.

Výchozí revize

Výchozí revize tlakový nádob se provádí u nových před uvedením do provozu, u rekonstruovaných před opětovným uvedením do provozu a u TNS a u kterých došlo ke změně použití nebo přemístění.

Provozní revize

Provozní revize tlakový nádob prověří se bezpečnost zařízení za provozního tlaku a běžných podmínek. První provozní revize se provádí do 14 dnů od zahájení provozu TNS (v praxi se realizuje výjimečně) a dále ve lhůtě 1x ročně (výjimku tvoří zásobníky LPG a chladící zařízení kde je lhůta stanovena 1x za 2 roky).

Vnitřní revize

Vnitřní revize tlakový nádob – při této činnosti se ověřuje stav i vnitřního povrchu tlakového celku, korozních jevů a případných usazenin. Provádí se ve lhůtě 1x za 5 let, další případy provádění vnitřních revizí: před rekonstrukcí a po ní, byla-li TNS mimo provoz déle než 2 roky, při sezónním provozu vždy před započetím sezóny, před změnou stlačené látky (média) nebo zhoršení její jakosti, byla-li odstavena z důvodu havarijního stavu.

Zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti tlakový nádob se provádí vždy po každé vnitřní revizi.

Legislativa

Povinnost provádět revize v daných periodách určuje provozovateli vyhláška č. 18/1979 Sb. a norma ČSN 69 0012. Revize je prováděna za účelem zjištění technického stavu a bezpečné provozuschopnosti zařízení. Případné opravy na tlakových nádobách musí provádět odborné způsobilé osoby nebo firmy.

Revizní technik

Tyto činnosti zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky. Ve stanovených lhůtách ověřuje, zda-li aktuální stav zařízení je v souladu s platnou normou. V případě zjištěných nedostatků je provozovatel povinen závadu neprodleně odstranit v předepsaném termínu. V některých případech může revizní technik nařídit odstavení tlakové nádoby z provozu, pokud takové závady zabraňuji jejímu bezpečnému užívání. Výsledkem revize je vystavený dokument tzv. revizní zpráva s konstatováním zjištěného stavu a případným návrhem na odstranění zjištěných závad.

Revizní zpráva

Pro provedení provozní revize, vnitřní revize, nebo tlakové zkoušky je třeba doložit:

  • Zprávu o výchozí revizi,
  • podle druhu prováděné činnosti zprávu o provozní revizi, vniřní revizi nebo tlakové zkoušce,
  • zprávu o ostatních revizích na souvisejících zařízeních,
  • pasport zařízení.