Kanalizační přípojka

Zřizujeme přípojky vodovodního řádu a kanalizace včetně povrchových úprav – zemní práce, terénní úpravy, zámková dlažba. Provádíme také výstavbu, zřizování a opravy kanalizační zařízení – domovní přípojky, instalace zpětných klapek, rekonstrukce domovních stupaček, septiky a žumpy, domovní biologické čistírny odpadních vod atd. Opravy v objektech se provádějí na klíč včetně zednických a malířských úprav.

Kanalizační přípojka Brno

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je, podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Každá budova má mít vlastní kanalizační přípojku, jen ve výjimečných situacích se souhlasem správce stokové sítě je povoleno, aby více budov mělo jednu přípojku. Kanalizační přípojka má být co nejkratší, vedená v přímém směru kolmo na veřejnou kanalizaci. Minimální spád přípojky jsou 2 %, u spádu nad 30 % je potřeba návrh doložit hydraulických výpočtem. Spád musí být po celé délce přípojky stejný. Minimální DN (vnitřní průměr) kanalizační přípojky je 150 mm. Přípojka se ukládá do pískového lože dle montážního předpisu výrobce potrubí a do nezámrzné hloubky.

Druhy kanalizační přípojky

Druh kanalizační přípojky závisí na druhu vnitřní kanalizace. Kanalizační přípojky rozdělujeme podle několika kritérií.

Kanalizační přípojka podle sil unášejících odpadní vodu:

  • Gravitační – odpadní voda odtéká přirozeně po spádu potrubí tedy gravitačně.
  • Tlaková – odpadní voda se shromažďuje v akumulačním prostoru čerpací stanice odpadních vod a následně je po naplnění předčerpána do nejbližšího gravitačního potrubí případně přímo do veřejné kanalizace. Tento systém se používá pokud vnitřní kanalizace vyúsťuje níže než je dno potrubí stokové sítě.
  • Podtlaková – odpadní vody jsou čerpány stejně jako u tlakové kanalizace, avšak čerpací zařízení je umístěno na stokové síti.

Kanalizační přípojka podle odvádění dešťových vod:

  • Jednotná – dešťové vody jsou odváděny společně se splaškovými odpadními vodami.
  • Oddílná – dešťové vody jsou odváděny samostatným potrubím odděleně od vod splaškových. Tento druh se užívá například pokud je na vnitřní kanalizaci objekt na předčištění nebo kanalizační přípojka je tlaková. Oddílná kanalizační přípojka tedy může být splašková nebo dešťová.

Materiály pro kanalizační přípojku

  • Kamenina – tradiční materiál, který se používá tam kde jsou zvýšené nároky na životnost a odolnost přípojky.
  • Plast – moderní materiál, který má oproti kamenině a betonu výhodu nižší pořizovací ceny a snazší montáže díky nízké hmotnosti potrubí.
  • Beton – armované betonové trouby používané v dimenzích potrubí 300 mm a výše tedy především u dešťových kanalizačních přípojek.

Provozování kanalizační přípojky

Provozování kanalizační přípojky, myšleno vypouštění odpadních vod do stokové sítě, se řídí kanalizačním řádem stokové sítě, do které je přípojka zaústěna. V případech, kdy je nutné vypouštět odpadní vody s obsahem látek nad rámec kanalizačního řádu, upravuje pravidla pro provozování Vodoprávní úřad svým rozhodnutím. Rozhodnutím může být nařízeno osazení měřícího zařízení nebo zařízení na odběr vzorků. Nejčastěji se však přistupuje k vybudování zařízení na předčištění odpadních vod, tak aby odpadní vody kanalizačnímu řádu vyhověly a související povinnost provádění pravidelného rozboru.