Studny, vrty a jejich vystrojení

Základní informace o studnách a vrtech v Brně

Pokud nevyužíváte veřejný vodovod nebo není možné zřídit přípojku k vodovodu, nezbývá nic jiného než využít studny a vrty. Studny a vrty slouží k zásobování vodou z vlastního zdroje vody. K zásobování vodou můžete využít starší studny, kde by mělo dojít k jejich revitalizaci, tedy hlavně zpevnění, vyčištění, vystrojení a realizaci rozvodu vody.

Informace o studnách

Technologie kopaných studen se již nevyužívá, většina studen se buduje technologií vrtání. Jedině tak je možné čerpat neznečištěnou vodu z hlubších vrstev. Vrtané studny jsou skryté konstrukce, které potřebují dostatečnou kvalitu materiálů. Vrtaná studna se skládá ze samotného vrtaného otvoru dostatečného průměru. Do vrtné díry se instaluje výstroj, která je spodní části je výstroj zaslepena. Používají se dřevěná víčka, nově také z materiálů PEHD. Směrem vzhůru je prostor pro mechanické nečistoty usazující se časem ve studni. Výše potom samotný filtr a dále pak plné potrubí až k hrdlu vrtané studny. Meziprostory vrty jsou v místě filtru vysypány štěrkem potřebné frakce, v místě plného potrubí vytěsněny jílem. Hrdlo studny je zasazeno v jímce, u které musí okraj přesahovat horizont.

Vrtaná studna se skládá

Vrtaná studna se skládá z předvrtu, vrtu, pažnice, obsypu, výplachové a těsnící směsi, zhlví, těsného spojení, technické šachty, čerpací techniky, kalníku a vystrojení studny čerpací technikou.

Předvrt

Předvrt je horní část vrtu o průměru 180 mm, zapažena plastovou pažnicí – rourou o průměru 160mm, tj. větším průměrem než je samotný vrt. Tento předvrt, který je součástí vrtu zajišťuje a odděluje vrstvy s nesourodým materiálem od pevného podloží. Zpravidla bývá do hloubky cca 10 metrů. V některých případech se musí provést pažení ocelovou pažnicí z důvodu sesouvání nesourodých materiálů, které by jinak sevřely, nebo zasypaly vrtací zařízení.

Vrt

Vrt je otvor vedený kolmo k vodorovné rovině povrchu země o různém průměru prováděný rotačním nebo nárazovým způsobem. Administrativně se v první fázi nejedná o studnu ale o Hydrogeologický průzkumný vrt, který se po provedení stavebního řízení „legalizuje“ jako vrtaná studna. Teprve po této administrativní proceduře je možné osadit vrt technickou šachtou.

Pažnice

Pažnice je plastová roura v dolní části perforovaná pro usnadnění průtoku vody do volného prostoru vrtu, současně trvale brání posunutí hornin a zasypání vrtu.

Obsyp

Obsyp je drobný těžený štěrk, kterým se vyplní prostor mezi vnějším pláštěm pažnice a vnitřní stěnou vrtu. Tímto je pažnice vůči vrtu vymezena a stabilizována proti posunutí. Odtud je voda následně čerpána pro další využití prostřednictvím nainstalované čerpací techniky.

Výplachové a těsnící směsi

Výplachové a těsnící směsi se pužívají k zabránění stékání povrchové vody po povrchu PVC potrubí dolů, pak by mohlo dojít kontaminovat zdroje vody.

Zhlaví

Zhlví je horní část vru, která je následně osazena technickou šachtou. Před osazením technickou šachtou je samotný vrt uzavřen zatavením vyčnívající části pažnice, to chrání vrt před znečištěním.

Těsné spojení

Závitová těsnění na PVC nebo nerezových částech tvoří pevná a těsná spojení.

Technická šachta

Technická šachta je samostatný stavební prvek tvořený, podle potřeby dalšího vystrojení studny čerpací technikou, betonovými skružemi, které se zapustí do země 1,1 až 1,5 metrů s přesahem 0,5 m nad terén. Technická šachta je kryta studničním poklopem.

Čerpací technika

Pro zásobovoání pitnou nebo užitnou vodou se využívá čerpací technika – nerezová ponorná čerpadla s vysokým výtlakem.

Kalník

Kalník je místo pro usazování kalů.

Vystrojení studny čerpací technikou

Vystrojení studny čerpací technikou je soubor technických zařízení (čerpadlo, tlaková nádoba atd.) pro dopravu vody ze studny do objektu, toto zařízení tvoří samostatný technologický celek, který se většinou řeší samostatně.

Co je lepší – studna nebo vrt?

Záleží na hloubce hladiny podzemní vody a na tom, jestli není mělká podzemní voda příliš znečištěná. Studna je vodojem zapuštěný do zvodnělé horniny a pokryje i velké odběry vody, lze ji snadno čistit. Klasická studna je dobrý řešením pro rodinný dům, kde je dostate nezávadné mělké podzemní vody. Přibližně od hloubky hladiny vody 6 až 7 m začíná být cena klasické studny srovnatelná s vrtem. Vrt má navíc výhodu v tom, že lze konstrukčně oddělit jímací část od mělké podzemní vody, proto z něj bývá kvalitnější voda. Hydrogeolog ho může konstruovat tak, aby méně ovlivnil okolní studny, proto je uvnitř obcí a v nových osídleních nejvhodnějším řešením vrt. Klasické studny nejsou moc vhodné pro chaty, protože by musely být dostatečně hluboké a protože víkendový odběr vody nedokáže vodu obměnit.

Naše služby

  • Vrtání studny (vrtané studny).
  • Vrty s využitím pro zahradní tůně.
  • Kompletní provedení studny.
  • Vyhledání pramene ve spodních zvodnělých vrstvách.
  • Projektovou dokumentací a hydroposudkem.
  • Vrtání vrtu a zapažení PVC atestovaném pažení.
  • Vložkování a utmelení vrtu či studny.
  • Čerpací zkoušky vydatnosti vodního zdroje.
  • Zajištění vrtané studny proti vniknutí povrchové vody, odpažení vrchní vody.