Rozvod plynového potrubí

K rodinnému domu nebo komerčním objektům přivádí plyn distribuční plynárenské společnosti podzemními rozvody. Pokud v objektu nebyl plyn využívaný, je třeba ověřit, zda v místě existuje plynovod a je možné se připojit. V opačném případě nebude problém udělat rekonstrukci plynových rozvodu nebo udělat zcela nové plynové potrubí a připojit k nim plynové spotřebiče.

Plynovody pro zemní plyn

Rozvod plynu v domě nebo objektu začíná plynoměrem, na začátek plynové přípojky při vstupu na pozemek. Nedílnou součástí je hlavní uzávěr plynu (HUP) a regulátor tlaku, odtud je plyn rozváděn domovním plynovodem k plynovým spotřebičům – plynový kotel, karma, sporák, průtokový ohřívač teplé vody. Před spotřebič se umisťuje uzavírací armatura, řešení je rozdílné pro rodinné domy, bytové domy nebo komerční objekty, kde mohou být plynoměry na chodbách. Pokud se dělá přípojka a některý s bytů přesto nevyužívá plyn, je dobré tuto přípojku také udělat než aby se dodělávala dodatečně.

Rekonstrukce rozvodů plynu

Při rekonstrukci rozvodů plynu lze použít měděné potrubí, jehož výhodou je snadné zpracování, dlouhá živontnost, snadné spojení pomocí lisovaných spojů a vysokoá požární odolnost. Nespornou výhodou je také menší prašnost při realizaci. Pro rekonstrukci jakéhokoliv domovního plynovodu je potřeba zabezpečit:

  • projektovou dokumentaci rekonstrukce,
  • provedení instalačních prací v souladu s projektem.

Projektová dokumentace

Nezbytnou součástí rekonstrukce nebo instalace nových rozvodů plynového potrubí je zajištění projektové dokumentace ještě před zahájením prací, která obsahuje návrh realizace nového řešení rozvodu plynu.

Posouzení současného stavu plynového zařízení

Prvním krokem při rekonstrukci je posouzení současného stavu plynového zařízení, zejména odhalení a posouzení nevyhovujících částí rozvodů plynu.

Návrh nového řešení rozvodů plnu

Dalším krokem je návrh řešení nových rozvodů plynu, které by mělo obsahovat následující body:

  • schéma nového řešení, které části budou využita ze starších rozvodů, umístění trasy rozvodu plynů,
  • volbu typu trubek a tvarovek včetně doporučeného typu spojů,
  • použití plynových spotřebičů,
  • kontrolní hydraulický přepočet navrhovaného plynovodu,
  • řešení tepelných dilatací (včetně náčrtu),
  • způsob přichycení trubek a osazení plynoměru,
  • způsob připojení plynových spotřebičů.

Montážní práce

Instalatérská nebo montážní firma by měla postupovat podle projektové dokumentace, v opačném případě přechází riziko na tuto firmu místo projektanta. Zanedbá-li řemeslní při těchto pracech některou část nebo jsou rozvody vedeny nesprávně, má zákazník právo na reklamaci a revizní technik stejně takové chyby neschválí a do určité doby musí být výhrady odstraněny.

Materiály vhodné pro rozvody plynu

Podzemní vedené se realizuje ze spciální plastů, vnitřní rozvody ze svařovaných ocelových trubek nebo z měděných, jejichž výhody byly vysvětleny na začátku článku, dalším novým materiálem jsou vícevrstvá plastová potrubí. Potrubí je možné vést na povrchu nebo i ve zdech. Ocelové rozvody byly hojně využívány v minulost, jejich nevýhodou je hlavně častá koroze a neleze napojovat měděné části do ocelových částí.

Revize plynových rozvodů a zařízení

Domovní rozvody plynu, plynové spotřebiče a další zařízení vyžadují povinné revize v pravidelných intervalech. Zanedbáním revizí se vystavujete ohrožení vlastního života nebo majetku. První revize probíhá již při rekonstrukci nebo realizaci nových rozvodů plynů, další by měly následovat později. Revize nejčastěji odhalí korozi materiálů, mechanické poškození, nětěstnost domovního plynovodu, u spotřebičů zase často neodborné zásahy při jejich opravě, znečištění hořáků nebo vadná elektronika. Součástí revize je revizná zpráva, která zahrnuje informace o revizním technikovi, popis revidovaných zařízení, zjištěné závady a návrhy na ostranění, datum provedení revize, podpis technika.