Vodovodní přípojka, vodovodní řád

Mimo přípojky ke kanalizaci zřizujeme také vodovodní přípojku (přípojka k vodě, vodovodnímu řádu) včetně povrchových úprav jako jsou zemní práce, terénní úpravy, zámková dlažba. Vodovodní přípojka spojuje vnitřní vodovod a vodovodní řád, dopravuje do připojené domu nebo objektu vodu. Každá nemovitost by měla mít vlastní přípojku, ta musí být položena kolmo na veřejnou vodovodní síť a nesmějí na ní být žádné odbočky. Místo, kde přípojka prochází zdivem, musí být chráněno utěsněnou chráničkou, v níž nesmí být spoj potrubí. Sklon připojovacího potrubí musí být od budovy k veřejné síti min. 1%.

Definice vodovodní přípojky

Z pohledu zákona je vodovodní přípojka definována následně: Definici vodovodní přípojky upřesňuje Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (Zákon o vodovodech a kanalizacích) v pozdějším znění v §3, odst.1) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Zřízení vodovodní přípojky se řídí stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Vodovodní přípojka Brno

Napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod a osazení vodoměru je oprávněn provádět pouze místně příslušný provoz (Vodovody a kanalizace). Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak, vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Napojení na veřejný vodovod platí vlastník veřejného vodovodu. Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených na pozemcích, které tvoří veřejné prostranství zajišťuje provozovatel vodovodní sítě ze svých provozních nákladů. Na neveřejných pozemcích opravy a údržbu zajišťuje vlastník přípojky. Rekonstrukci vodovodních přípojek hradí majitel vodovodní přípojky. Vlastník je povinnen zajistit, aby přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

Napojování na vodovodní řád

Vodovodní přípojka se napojuje na vodovodní řád:

 • Navrtávkou – napojení vzniká navrtáním. Používá se především u menších rozměrů pro rodinné domy (do DN přípojky 50 mm). Navrtává se svisle nebo vodorovně podle typu uzavírací armatury přípojky. Výhodou některých typů navrtávacích pasů je, že se navrtávka může dělat pod tlakem a bez nutnosti odstávky.
 • Odbočkou – napojení pomocí T-kusu. Používá se pro napojení větších provozních objektů (od DN přípojky 75 mm a výše), současně se stavbou vodovodu nebo dodatečně, používá se přechodek z potrubí na přírubový spoj, mezi které se vsadí přírubový T-kus. K dispozici jsou i tvarovky ve tvaru T plastové – hrdlové. Nevýhodou tohoto napojení na vodovod je odstávka vodovodního řadu.

Složení vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka při napojení na vodovod se skládá z části potřebných pro napojení na vodovod a vodoměrné soustavy.

Napojedí na vodovod

 • Šoupátko – uzavírací armatura, zpravidla v místě napojení přípojky na řad, pro ovládání šoupátka se používá zemní zákopová souprava, která bývá doplněna litinovým poklopem v niveletě okolního terénu

Vodoměrná soustava

 • Uzavírací armatura – do DN 40 mm zpravidla kulový ventil, DN 50 mm a výš šoupátko.
 • Redukce – dimenze potrubí přípojky je zpravidla větší než dimenze vodoměru, proto se musí DN redukovat.
 • Vodoměr – pro měření spotřeby vody, některé typy mohou pro dodržení přesnosti měření vyžadovat rovný úsek potrubí před a za vodoměrem pro uklidnění proudění vody.
 • Montážní kus – u vodoměrných sestav s přírubovými spoji (DN 50 mm a výš) se pro možnost demontáže vodoměru instaluje montážní kus, který vymezuje montážní prostor.
 • Redukce – změna DN zpět na průměr potrubí.
 • Zpětný ventil – usměrňovací armatura zabraňující zpětnému proudění vody.
 • Filtr – tam kde je požadována max. ochrana proti vniku nečistot z vodovodu se osazuje filtr.
 • Uzavírací armatura – do DN 40 mm zpravidla kulový ventil, DN 50 mm a výš šoupátko.
 • Vypouštěcí ventil – u menších dimenzí zpravidla zakomponovaný do uzavírací armatury.